Проект колективного договору

 Договір з колективним споживачем 

                                                                                                                          ПРОЕКТ

ДОГОВІР

з колективним споживачем про надання послуги
з постачання теплової енергії

        м.Канів                                                                                                               ___ __________ 20__ р.

Канівське комунальне підприємство теплових мереж(далі - виконавець) в особі Коломійця Василя Васильовича що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  ______________________________________________________________________________ (далі – споживач), (далі - сторони), уклали договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення (далі - послуга) відповідної якості та в обсязі відповідно до теплового навантаження будинку, а колективний споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.

2. Вимоги до якості послуги:

1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального трубопроводу _____ градусів Цельсія, який складається у довільній формі;

2) тиск теплоносія становить від ___ до ___ метрів водяного стовпа, що відповідає гідравлічному режиму теплової мережі.

3. Інформація про споживача:

1) адреса: вулиця ___________номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

м. Канів,  Черкаська область,  індекс 19003;

2) опалювана  площа (об’єм) приміщення споживача - ___________ кв. метрів (___________ куб. метрів);

3) опалювана площа (об’єм) будинку - ___________ кв. метрів (___________ куб. метрів);

4) теплове навантаження будинку Гкал/год .

4.У будинку відсутній індивідуальний тепловий пункт.                                                                                              
            5. Будинок  обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії, паспорт та графік періодичної повірки знаходяться у споживача та виконавця послуги по обслуговуванню вузла обліку.

Порядок надання та вимоги до якості послуги

6. Виконавець забезпечує постачання теплоносія безперервно з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.

7. Надання послуги здійснюється безперервно з урахуванням часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

8. Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги.

9. Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги вимогам пункту 1 цього договору на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньо-будинкових систем  багатоквартирного будинку.

10. Визначення якісних та кількісних показників послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії.

11. У разі виникнення аварії на централізованих інженерно-технічних системах постачання послуги виконавця виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк 6 днів, але не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

12. Обсяг спожитої у будинку послуги визначається як обсяг теплової енергії, спожитої в будинку за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку теплової енергії відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показників таких вузлів обліку.

Одиницею виміру обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал.)

13. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315, з урахуванням середнього обсягу споживання теплової енергії протягом попереднього опалювального періоду, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

14. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

15. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, що настає за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

16. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього обсягу споживання теплової енергії  протягом попереднього опалювального періоду.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, що настає за днем демонтажу вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

17. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюється щомісяця 23 по 31  число  з 8  до 17  годин виконавцем ,як правило, у присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття .                                                               

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення колективного споживача або його представника з  показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку споживачів через електронну систему обліку розрахунків колективного споживача.

  Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У випадку дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Колективний споживач повідомляє виконавцеві про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

18. У разі недопущення колективним споживачем (його представником) виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії для зняття показань засобів вимірювальної техніки або в разі ненадання показань колективним споживачем виконавцю у визначений сторонами строк, якщо такі показання відповідно до пункту 17 цього договору зобов’язаний знімати колективний споживач, для визначення обсягу теплової енергії, спожитої в будинку, протягом трьох місяців визначається середній обсяг споживання колективним споживачем теплової енергії протягом попереднього опалювального періоду, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок із колективним споживачем.

Перерахунок із колективним споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

Ціна та порядок оплати послуги

19. Ціною (вартістю) послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги включаються до плати виконавцю відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на зазначену послугу виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це комунальному споживачу з посиланням на рішення відповідних органів.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.

20. Плата виконавцю за цим договором складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених ціни/тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги, визначеного відповідно до законодавства.

21. Тривалість розрахункового періоду для визначення обсягу спожитої послуги та оплати послуги виконавцю становить з01 до 31 число місяця, але не може перевищувати місяць.

При цьому в місяці, в якому розпочався опалювальний період, для розрахунку плати за послугу для потреб опалення розрахунковий період починається з дати початку опалювального періоду, а в місяці, в якому закінчується опалювальний період, для розрахунку плати за послугу для потреб опалення розрахунковий період закінчується датою закінчення опалювального періоду.

22. Рахунки на оплату наданої послуги формуються виконавцем та не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, подаються колективному споживачу на паперовому носії/в електронному вигляді, зокрема за допомогою електронних систем обліку розрахунків колективного споживача (зайве закреслити).

Рахунок на оплату спожитої послуги надається не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

23. Колективний споживач здійснює оплату спожитої послуги щомісяця не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

24. За бажанням колективного споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів (у разі прийняття відповідного рішення колективним споживачем).

25. Під час здійснення оплати колективний споживач зазначає розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата за спожиту послугу, сплата пені, штрафів).

У разі коли колективним споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений колективним споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) у рахунок заборгованості колективного споживача за минулі розрахункові періоди, якщо така є, а якщо такої немає, - в рахунок майбутніх платежів колективного споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу.

Плата за спожиту послугу не зараховується як погашення пені, нарахованої колективному споживачеві.

26. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

27. Колективний споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, порядок оплати, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.

Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення виконавця або його

представників в належне колективному споживачу житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом 6 днів, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;

5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості;

6) отримувати від виконавця штраф  за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

7) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати інформацію від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, про проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від колективного споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем (мереж) централізованого теплопостачання;

11) розірвати цей договір, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги;

12) отримувати перерахунок за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду;

13) на вибір одного або декількох джерел теплової енергії, якщо це можливо за існуючими технічними умовами;

14) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов цього договору.

28. Колективний споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати спожиту послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавця або його представників у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;

6) забезпечити своєчасну підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;

7) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;

8) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та укладеного договору;

9) забезпечувати безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем теплопостачання;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

29. Виконавець має право:

1) вимагати від колективного споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів;

2) вимагати від колективного споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини колективного споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводить виконавець;

3) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна колективного споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором;

4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення колективним споживачем умов цього договору;

6) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання колективного споживача, що призвели до перебоїв у технологічному процесі постачання теплової енергії.

30. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та стандартів;

3) без додаткової оплати надавати колективному споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, які перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги cпоживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що перебувають у його власності (користуванні), в установлені законодавством строки;

7) виплачувати колективному споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством та цим договором;

8) своєчасно реагувати на виклики колективного споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) колективного споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;

        10) інформувати колективного споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу з обґрунтуванням такої необхідності у порядку, визначеному Мінрегіоном

Відповідальність сторін за порушення договору

31. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договору.

32. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов’язаний сплатити пеню, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та житлові субсидії та в інших випадках, визначених законом.

33. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф за кожну добу її ненадання і  за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості.

34. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача.

35. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

36. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги.

Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб ________________________________.

Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

37. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця.

38. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги колективному споживачу.

39. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання  відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

40. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

 Строк дії договору, порядок і умови внесення до
нього змін, продовження його дії та розірвання

41. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

42. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

43. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема перерахунок плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

44. Умови цього договору, крім ціни (вартості) послуги, можуть бути змінені виключно за згодою сторін.

У разі зміни тарифу на теплову енергію з моменту його введення в дію застосовується відповідна нова ціна (вартість) послуги без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.

45. У разі зміни даних, зазначених у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

46. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою колективного споживача в разі, коли колективний споживач попередив про це виконавця послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги

                                          Прикінцеві положення

47. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Додатком до цього договору є температурний графік теплової мережі, який є невід’ємною частиною договору.

48. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Реквізити і підписи сторін

                        Виконавець:

 

                           Споживач:

Канівське комунальне підприємство

теплових мереж

код згідно з ЄДРПОУ    02082657

19003 м.Канів  вул..Енергетиків 30

рах.UA983545070000026030652180695

у _________________________________,
номер телефону _____________________

електронна пошта kkptm@ukr.net

офіційний веб-сайт __________________

Директор ________________ Коломієць В.В.
                          (підпис)         

 

найменування/прізвище, ім’я по батькові ____________________________________ ____________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з
ЄДРПОУ) ___________________________

адреса  _____________________________ ____________________________________

номер телефону ______________________

адреса електронної пошти _____________
____________________________________

абонентський номер споживача ________

____________________________________
                     (найменування посади) 
__________ _________________________________

    (підпис)           (прізвище, ім’я по батькові)